joomla templates top joomla templates template joomla

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji

golub-dobrzyn.pl włącz . Opublikowano w Samorząd

14 stycznia 2015 roku Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz podpisali umowę na „Przeprowadzenie działań studyjno-koncepcyjno-projektowych dla terenów inwestycyjnych Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym „MELBUD” s.c. Marcin Grzelczyk & Piotr Szefler.

W ramach opracowania powstanie: 1) Koncepcja zagospodarowania terenu 2) Dokumentacja kompleksowych badań geotechnicznych 3) Raport o oddziaływaniu na środowisko 4) Projekt budowlano-wykonawczy związany z uzbrojeniem terenu pod inwestycje oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 5) Projekt doradczo-promocyjny

6) Studium wykonalności Dokumentacja wykonana ma być najpóźniej do dnia 23.10.2015 roku. Projekt pn. „Wykonanie opracowań studyjno-koncepcyjnych dla terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania

6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych” realizowany jest w ramach umowy nr POIG-06.02.02-00-029/12-00 zawartej w dniu 22.11.2013 roku pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń, a Ministrem Gospodarki.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych to 544 213,00 zł. Przyznana kwota dotacji to 462 581,05 zł. Projekt realizowany będzie w partnerstwie dwóch samorządów: Gminy Miasta Golub-Dobrzyń oraz Gminy Golub-Dobrzyń. Dokument opracowany będzie dla obszaru inwestycyjnego o powierzchni 15.5685 ha obejmującego teren Gminy Miasta Golub-Dobrzyń (przy PEC) oraz Gminy Golub-Dobrzyń (Wrocki).