joomla templates top joomla templates template joomla

XLIX sesja VI kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń

uggolub-dobrzyn.pl włącz . Opublikowano w Wiadomości gminne

Uprzejmie zapraszam do udziału w XLIX sesji VI kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń, która odbędzie się dnia 28 maja 2014 roku (tj. środa) o godz. 12.30 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golub–Dobrzyń przy Placu Tysiąclecia 25. Proponowany porządek obrad : Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy. 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z prac Komisji. Informacja Wójta o podjętych działaniach miedzy sesjami i planowanych zamierzeniach na najbliższy okres. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.

Zapoznanie z treścią Uchwały Nr 11/S/2014 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14.04.2014 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Golub–Dobrzyń sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Dyskusja. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. Przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Golub–Dobrzyń o wykonaniu budżetu za 2013 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Golub–Dobrzyń. Zapoznanie z treścią Uchwały Nr 3/Kr/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 14.05.2014 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Golub–Dobrzyń za 2013 rok. Informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku. Dyskusja.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Golub–Dobrzyń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Przerwa. Podjęcie uchwał. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi Wójta i kierowników na zapytania radnych. Zakończenie. Przewodniczący Rady Gminy Golub–Dobrzyń